Archief

Als stuurgroep hebben we ons beraden over onze werkwijze en activiteiten in de
laatste jaren. Lees het rapport: Rapport platform LER

 

=================================================================

Religieus gekleurd geweld in Alexandrië, Kerst 2010

Religieus geweld heeft niets met religieuze voorschriften te maken maar uitsluitend met macht. De beeldvorming is echter anders. De laatste tijd krijgt vooral het geweld dat uitgeoefend wordt door moslims veel aandacht. In ons land horen we over discriminatie van homo’s en Joden; hoofdzakelijk gaat het dan om verbaal geweld. In Irak en andere landen waar de Islam de grootste godsdienst is, uit het geweld zich in vervolging van en aanslagen op christenen. De aanslag op een Koptische Kerk in Alexandrië, in de nieuwjaarsnacht, is het jongste trieste voorbeeld. 23 Mensen kwamen hierbij om.

Binnen het Platform Levensbeschouwing en Religie in Hengelo zijn, naast andere levensbeschouwingen, moslims en christenen vertegenwoordigd uit verschillende ‘stromingen’. De ontmoetingen binnen het Platform zijn heel goed. Zorgen over geweld, in elke vorm dan ook, worden niet alleen uitgesproken, maar ook door ieder gedeeld. Tijdens de laatste Stuurgroepvergadering van het Platform (6 januari 2011) hebben allen in gelijke bewoordingen uitgesproken dat (religieus gekleurd) geweld in het algemeen en de aanslag in Alexandrië in het bijzonder hen met afschuw vervult. Ook de positie van christenen in Irak moet hier genoemd worden.

Ook in Nederland voelen Koptische Christenen zich bedreigd. Het heeft de leden van de Stuurgroep goed gedaan, in de pers te lezen dat moslimorganisaties in Nederland hun diensten hebben aangeboden in verband met de beveiliging van Koptische kerken in Nederland. In Eindhoven hebben drie moslimvrouwen het initiatief genomen tot een Kerstwake tijdens de viering van het Kerstfeest in de Koptische kerk, in de nacht van 6 op 7 januari. Deze signalen geven hoop dat moslims in o.a. Nederland het niet langer accepteren dat geweld in naam van de Islam wordt uitgeoefend. Zoals dhr. Enis Odaci, voorzitter van de Stichting HumanIslam schrijft: [De] grote meerderheid van moslims [dient] in de meest krachtige bewoordingen duidelijk en zichtbaar afstand te nemen van de wandaad van terroristen om enig recht van spreken te hebben. Het is een morele plicht. Dat is een teken van verdraagzaamheid waar terroristen nimmer antwoord op zullen hebben.

Religieus gekleurd geweld is geen nieuw fenomeen. In alle tijden hebben mensen hun macht willen vestigen of handhaven met behulp van een religieuze legitimatie: in naam van hun god of op grond van hun godsdienstige boeken “moeten” zij andersdenkenden en andersgelovigen de mond snoeren, onderdrukken of zelfs uitroeien.

Religieus geweld kleurt onze geschiedenis. Dat is een gegeven, maar geen onontkoombaar lot. De hoop dat mensen in respect voor elkaar en voor elkaars levensbeschouwing samenleven is onuitroeibaar.

=================================================================

Gezamenlijke oproep gebed

LeRJoden, christenen en moslims in Nederland vragen hun achterban om gebed voor mensen die met geweld en inperkingen van vrijheden te maken hebben. De landelijke koepelorganisaties willen laten zien dat het in hun religies gaat om menselijkheid en spiritualiteit. Ze noemen concreet diverse landen en gebieden in het Midden-Oosten, waar de godsdienstige tegenstellingen onderhuids een rol spelen bij diverse conflicten. Het belang van de oproep tot gebed moet dan ook vooral worden gezien in het gezamenlijk karakter, waarbij joden, moslims en christenen in Nederland elkaar willen versterken. De letterlijke tekst volgt hieronder. Overbodig te zeggen voor de bezoekers van deze site: Wilt u overwegen het gebed of een deel daarvan een plek te geven bij de gebeden die in uw kerk onder woorden worden gebracht?

Aan onze achterban van joden, moslims en christenen,

Als koepelorganisaties van drie religies in Nederland willen we u om gebed vragen voor mensen die te maken hebben met geweld of met inperkingen van vrijheden en mogelijkheden. We menen dat het gebed tegemoetkomt aan onze religieuze verantwoordelijkheid als christenen, moslims en joden, als we woorden geven aan onze verlangens naar vrede en welzijn. Te gemakkelijk menen criticasters dat religie ambivalent kan zijn of geweld kan legitimeren. Wij nemen daar afstand van en spreken gezamenlijk uit dat wij met onze inzet voor religie ons willen inspannen om mensenrechten en veiligheid te dienen. We zeggen dat ook met het oog op recente geweldserupties en spanningen in de Gazastrook, Israël, Syrië en Egypte. Het is niet aan ons de juiste politieke woorden te spreken; het is wel aan ons gevoelens te doen stollen in spiritualiteit en menselijkheid. Misschien wilt u overwegen onderstaand gebed of een gedeelte daarvan persoonlijk in de mond te nemen of een plek te geven in een religieuze samenkomst. U kunt de Heilige aanspreken, zoals Hij bekend is in de eigen traditie en dan de hier onder volgende tekst toevoegen. We bidden voor alle mensen, kinderen, volwassenen, die getroffen zijn door wapengeweld. Dat zij vrede ontvangen. We bidden voor alle mensen, die de wapens ter hand nemen. Dat het geld niet langer naar de wapens hoeft te gaan, maar beschikbaar kan komen voor opbouwwerk. We bidden voor artsen, verplegers, metselaars, ambtenaren en anderen die zich inzetten voor projecten die grenzen van etnische groepen overstijgen. We bidden voor veiligheid, onderling respect, ruimhartigheid, liefde voor elkaar.

We bidden voor onze geloofsgenoten in Nederland. Dat zij gevoelens en passie herkennen bij mensen buiten onze eigen cirkel. We bidden voor een jonge generatie. Dat het besef bij hen groeit dat het goede woord op het goede moment gesproken is als een gouden appel op een zilveren schaal.

Dat wij zelf beseffen, dat we rijker worden als we onszelf geven. Dat we ervaren meer mens te worden, als we anderen menselijk tegemoet treden. Dat we het geheim van het geloof vruchtbaar weten te maken voor de wereld en dienstbaar vermogen te zijn aan de ander.

Dat is onze wens en onze overtuiging, Contactorgaan Moslims en Overheid Raad van Kerken Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap Nederlands Verbond van Progressief Jodendom

 

Provinciale politici over kwetsbaarheid en zelfredzaamheid

Enigszins onwennig gingen de kopstukken van de politieke partijen in op voor hen nieuwe thema’s. Tijdens het debat op 15 febr. jl. in de bibliotheek van Hengelo werden de politici uitgedaagd door het Platform Levensbeschouwing en Religie Hengelo. Het werd een beschouwend debat onder leiding van de partijdige maar toch neutrale Henk Nijhof. Duidelijk werd nu wel dat ze niet zomaar op alle vragen een geijkt antwoord hadden. De vraag naar de visie op de kwetsbare of zelfredzame mens stemde totDebat 15 februari 2011 nadenken, net als die over woningbouw en integratie. Het versterken van de eigen kracht van mensen wordt als een belangrijk doel gezien. Dan krijgen ze ook een stem in de opbouw van de samenleving en dus in de politiek. We moeten de mensen meer waarderen en hen vertrouwen schenken. Want de samenleving wordt gedragen door het initiatief van de burgers. Ze kunnen woord en weerwoord geven. De overheid heeft vooral als taak burgers hiertoe in staat te stellen. De maatschappelijke bijdrage vanuit levensbeschouwingen wordt erg gewaardeerd, als het maar niet gaat om de aandacht voor een specifieke levensbeschouwing. De provincie kan in haar regiefunctie vrijwilligerswerk bevorderen op het brede terrein van de WMO. De ondersteuning hierbij vanuit maatschappelijke activering is belangrijk. Zij kan helpen bruggen te bouwen. Onverschilligheid wordt als één van de grotere problemen in onze samenleving gezien. Het is niet gemakkelijk in de woningbouw en ruimtelijke ordening goede voorwaarden voor integratie en samen leven te creëren. Daar ligt wel een uitdaging voor de Provincie. Op het terrein van discriminatiebestrijding ziet ze voor zichzelf geen taak weggelegd, die is voor de gemeenten. De politici deden ook een oproep: u kunt ons bij de les houden door ons te bevragen op achterliggende visies. We hebben de bevestiging gekregen dat we in gesprek moeten blijven met de politiek en onverwachte vragen stellen. Samen kunnen we er voor zorgen dat er in Overijssel goed te leven valt.

=================================================================

Syrisch Orthodoxe Mor Augin kerk

Aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin tijdens de viering

Zondagmiddag 23 januari is de Syrisch Orthodoxe Mor Augin kerk geopend. Aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin ging voor in de viering. De parochie Mor Augin heeft onderdak gevonden in de Heilig Hart/ Paus Joanneskerk, één van de kerken van de R.K. Goede Herder parochie in Hengelo.

Sinds de zomer van 2010 zijn er vieringen van de Mor Augin parochie. Langzamerhand is de samenwerking met de geloofsgemeenschap van de Heilig Hart / Paus Joanneskerk intensiever geworden.

Voorafgaand aan de viering is een naambord onthuld met de namen van beide gemeenschappen.

=================================================================

Week van de interreligieuze eensgezindheid

Koning Abdullah van Jordanië heeft op 23 september 2010 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen tot een week van interreligieuze eensgezindheid. Een gedeelde regel in iedere religie is het dubbelgebod van de liefde: liefhebben van God en liefhebben van de naaste (of: liefhebben van het goede en liefhebben van de naaste). De koning roept daarom op tot een week waarin mensen wereldwijd in hun eigen religieuze samenkomsten uitdrukkelijk stilstaan bij de noties van tolerantie, respect voor de ander en vrede in de eigen religie. Klik hier voor de toespraak van koning Abdullah.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 20 oktober een resolutie aangenomen waarin onder andere ieder jaar de eerste week van februari uitgeroepen wordt tot Week van de interreligieuze eensgezindheid. Klik hier voor de VN resolutie.

De Europese regerings- en oppositieleiders hebben tijdens een bijeenkomst van de EPP (Europese Volkspartij), in aanwezigheid van koning Abdullah de oproep van de Algemene Vergadering van harte ondersteund en roepen op tot een interreligieuze en interculturele dialoog. Voor Nederland is de verklaring onder andere ondertekend door vice-premier Maxime Verhagen. Klik hier voor de verklaring van de regerings- en oppositieleiders.

Klik voor de website van de World Interfaith Harmony Week